Minister:  Rev. Paul Sakasov
Sunday Service & Kids’ Church – 9:45 a.m.